ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਗਵਾ ਲਏ | Why do we hesitate?

37143742 - don't hesitate sticky note pinned on cork.

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਗਵਾ ਲਏ

Why do we hesitate? How does hesitation impact our lives and how can we overcome it? Shameel Jasvir asks RED FM listeners to share their personal struggles and ways they have overcome hesitation.