ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? | What are the mental and physical effects of sleep deprivation?

ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

What are the mental and physical effects of sleep deprivation? Shameel Jasvir chats with Dr. Jagdish Chopra who helps us understand the toll less sleep takes on our body.