ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ੌਟ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? | Should You Get a Booster Shot if You Are Experiencing COVID-19 Symptoms?

Shameel Jasvir asks Dr Parminder Singh if one should get a booster shot even if they are experiencing COVID-19 like symptoms.