ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ?

 ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ?

How harmful are extreme weather conditions for our mental heath? With the ongoing heatwave and rise in global temperatures, Shameel Jasvir asks the listeners to share their experiences.