ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੁਲੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ | A discussion with the Indian Consulate

ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੁਲੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ

In another bi-weekly segment discussion with the Indian Consulate, Shameel Jasvir chats with Consul Gurvinder Singh Marwah to discuss the public queries.