ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? | What is the scam surrounding Punjab Agriculture department?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?

What is the scam surrounding Punjab Agriculture department? Rajinder Taggar discusses the ongoing investigation involving bureaucrats and the government.