ਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? | Should the city ban firecrackers on Diwali?

Should the city ban firecrackers on Diwali?

ਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

To ban or not ban firecrackers? Host, Shameel Jasvir asks the listeners to share their views on whether firecrackers need to be banned. With a variety of suggestions, from city organized fireworks, to allocating zones, to considering a complete ban, the callers had a lot to pitch.