ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੌਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ | How many people sleep 7 hours per night on a regular basis

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੌਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ

Only 64.5% of men and 65.2% of women actually sleep at least 7 hours per night on a regular basis. Shameel Jasvir asks listeners to share how their work schedule effects their sleeping habits.