ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ | Environment Activist Group Deflates Tires of 60 SUVs in Kitchener

ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ

Environment Activist Group Deflates Tires of 60 SUVs in Kitchener. Vehicle owners were left pamphlets on their windshields warning that SUVs contribute to climate change.