ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ

 ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ

Dr. Ricky Brar functional lifestyle practitioner unpacks dietary fats, cooking oils and fatty liver