ਕੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | Can you treat your mother in law like your mother?

ਕੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

Can you treat your mother in law like your mother? Manpreet Sahota asks the listeners to share their views on this sweet and sour relationship.