ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? | Are you getting enough protein?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

Simplifying the optimal daily protein intake, Manpreet Sahota chats with Dr. Ricky Brar as he helps break down the myths and facts related to protein consumption.