ਕੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ?

ਕੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ?

What does the 100% success of a trial on cancer by New York’s Memorial Sloan Kettering Cancer Center mean for the future of cancer research? Shameel Jasvir speaks with Dr. Jagdish Chopra to unveil the research.